POLISI PRIVASI

 

 

Am 

Penyataan polisi ini memberikan maklumat mengenai tanggungjawab dan dasar-dasar Galderma, anak syarikat, rakan kongsi, dan syarikat yang berkaitan (syarikat “Kami”) di Malaysia. 

Privasi Korporat Kami 

Syarikat akan berusaha untuk memastikan semua pengumpulan dan/atau penyimpanan dan/atau penghantaran dan/atau penggunaan data peribadi oleh Syarikat akan dilakukan dengan cara yang sesuai untuk tujuan menguruskan hubungan pelanggan dan membolehkan anda menerima tawaran masa depan. Apabila seseorang secara sah meminta akses dan/atau pembetulan data peribadi yang berkaitan dengan individu tersebut, yang dipegang oleh Syarikat, maka Syarikat akan memberi dan/atau membetulkan data tersebut dalam waktu dan cara yang sesuai. 

Kenyataan Amalan 

Jenis Data Peribadi yang Dikumpul: Bagi tujuan menjalankan perniagaan Syarikat, termasuk pendaftaran dan pentadbiran produk dan perkhidmatan berkaitan Syarikat (termasuk perkhidmatan dalam talian yang berkaitan), anda mungkin diminta untuk menyediakan data peribadi seperti, tetapi tidak terhad kepada, berikut, tanpa yang mana tidak mungkin memenuhi permintaan anda: 

Nama anda; 

Alamat surat-menyurat; 

Maklumat peribadi, termasuk nama hubungan dan nombor telefon atau alamat e-mel 

Syarikat mungkin menggunakan syarikat atau individu lain untuk membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan kami, atau untuk menyediakan perkhidmatan tertentu seperti menganalisis senarai pelanggan, menyediakan bantuan pemasaran atau perkhidmatan perundingan. Pihak ketiga ini mungkin mempunyai akses kepada maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka tetapi tidak boleh menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan lain. Sesetengah Laman Web Syarikat mungkin meletakkan "kuki" pada peranti anda; sebagai contoh, untuk menyediakan perkhidmatan yang dipersonalisasi dan/atau mengekalkan identiti anda di bahagian halaman dalam atau merentasi satu sesi ataui lebih. Maklumat ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, butiran log masuk yang relevan dan butiran pengesahan serta maklumat berkaitan dengan aktiviti dan pilihan anda di seluruh laman web kami. 

Ketepatan Data Peribadi 

Apabila diperlukan dan memungkinkan, kami akan mengesahkan data yang diberikan dengan menggunakan amalan dan panduan yang diterima umum. Ini termasuk penggunaan pengesahan jumlah semak pada beberapa bidang berangka seperti nombor akaun atau nombor kad kredit. Dalam beberapa keadaan, kami dapat mengesahkan data yang diberikan berbanding data sedia ada yang dipegang oleh Syarikat. Dalam beberapa kes, Syarikat dikehendaki melihat dokumen asal sebelum kami boleh menggunakan data peribadi seperti dengan Pengenalan Peribadi dan/atau bukti alamat. 

Penyimpanan dan Pengekalan Data Peribadi 

Syarikat akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menyimpan maklumat peribadi yang direkodkan dengan selamat, dan untuk menjaga maklumat ini agar sentiasa tepat dan terkini. Maklumat ini disimpan di server selamat jika dalam format digital, atau dalam kawasan berkunci jika dalam format cetak: repositori ini dilindungi di fasiliti yang terkawal. Dalam beberapa kes, fasiliti-fasiliti ini mungkin berada di luar negara. Kakitangan syarikat dan pemproses data diwajibkan untuk menghormati kerahsiaan maklumat peribadi yang dipegang oleh Syarikat. Walau bagaimanapun, keselamatan komunikasi melalui Internet tidak dapat dijamin, dan oleh itu jaminan mutlak bahawa maklumat akan selamat pada setiap masa tidak dapat diberikan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas peristiwa yang timbul daripada akses tidak sah kepada maklumat peribadi. 

Pendedahan Data Peribadi 

Semua data peribadi yang dipegang oleh Syarikat akan dirahsiakan, tetapi Syarikat boleh, jika pendedahan tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan, atau tujuan yang berkaitan secara langsung, bagi mana data tersebut dikumpulkan, memberikan maklumat kepada pihak-pihak berikut: 

Mana-mana anak syarikat, syarikat induk, syarikat bersekutu, atau rakan kongsi, atau syarikat-syarikat yang dikawal oleh Syarikat, atau di bawah kawalan bersama dengan Syarikat; 

Mana-mana individu atau syarikat yang bertindak bagi atau atas nama Syarikat, atau bersama dengan Syarikat, dalam hal tujuan atau tujuan yang berkaitan secara langsung bagi mana data tersebut diberikan; 

Mana-mana individu atau syarikat lain yang mempunyai kewajipan kerahsiaan kepada Syarikat dan telah berjanji untuk menjaga maklumat tersebut sebagai rahsia, selagi individu atau syarikat tersebut mempunyai hak yang sah kepada maklumat tersebut; dan 

Mana-mana institusi kewangan, syarikat penerbitan kad pembayaran atau kredit, maklumat kredit atau biro rujukan, atau agensi pemungutan yang diperlukan untuk menubuhkan dan menyokong pembayaran perkhidmatan yang diminta. 

Data peribadi juga boleh didedahkan kepada mana-mana individu atau individu yang mempunyai hak di bawah undang-undang Malaysia untuk mendapatkan akses kepada maklumat tersebut, selagi mereka dapat membuktikan kuasa mereka untuk mengakses maklumat tersebut. Contohnya, jika Syarikat menerima perintah mahkamah yang menuntut maklumat pelanggan tertentu, maka Syarikat akan mendedahkan maklumat tersebut kepada pegawai mahkamah yang dilantik dengan betul atau individu lain yang mahkamah perintahkan. 

Pemindahan Data Peribadi di Luar Malaysia 

Pada masa tertentu, mungkin perlu dan/atau bijak bagi Syarikat untuk memindahkan data peribadi tertentu ke tempat-tempat di luar Malaysia untuk menjalankan tujuan, atau tujuan yang berkaitan secara langsung, bagi mana data peribadi tersebut dikumpulkan. Apabila pemindahan sedemikian dilakukan, ia akan dilakukan mengikut dasar Syarikat, dan undang-undang tempatan seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. 

Keselamatan Data Peribadi 

Rekod fizikal yang mengandungi data peribadi disimpan dengan selamat di kawasan berkunci dan/atau bekas apabila tidak digunakan. Data komputer disimpan di sistem komputer dan media simpanan yang di mana akses dikawal dan/atau terletak dalam kawasan terhad. 

Akses dan Pembetulan Data Peribadi 

Individu mempunyai hak untuk: 

Memeriksa sama ada Syarikat memegang data peribadi yang berkaitan dengan mereka dan, jika demikian, mendapatkan salinan data tersebut; 

Meminta Syarikat membetulkan data peribadi yang berkaitan dengan mereka yang tidak tepat untuk tujuan yang digunakan. 

Pemasaran Langsung 

Syarikat akan menghormati permintaan individu untuk tidak menggunakan data peribadi mereka untuk tujuan pemasaran langsung. Sebarang permintaan sedemikian harus jelas menyatakan butiran data peribadi yang berkaitan dengan permintaan tersebut. Khususnya, kami meminta anda menyertakan nombor akaun yang diberikan oleh Syarikat yang dicetak pada penyata/invois Syarikat. Sila juga nyatakan dengan jelas kuasa di bawah mana anda diberi kuasa untuk membuat permintaan sedemikian. Melainkan diberi arahan sebaliknya seperti di atas, Syarikat boleh menggunakan data yang dikumpul dalam perjalanan biasa perniagaannya untuk tujuan pemasaran. 

Pautan ke Laman Web Lain 

Syarikat mungkin menyediakan pautan ke laman web di luar laman web Cetaphil. Laman-laman web yang berkaitan ini tidak berada di bawah kawalan Syarikat, dan Syarikat tidak bertanggungjawab atas kelakuan syarikat yang berkaitan dengan laman web Cetaphil, atau prestasi atau sebaliknya sebarang kandungan dan/atau perisian yang terdapat dalam laman web luar tersebut. 

Polisi Perubahan 

Syarikat berhak untuk mengubah mana-mana klausa yang terkandung di sini dengan mematuhi undang-undang tempatan, untuk memenuhi keperluan dasar globalnya, dan untuk tujuan lain yang dianggap perlu oleh Syarikat. Semua pertanyaan mengenai perlindungan data perlu diarahkan kepada info.my@galderma.com.